MENU
TARE NARU MAMA NI.
journal
TARE YUKU MAMA NI.
useless?
TARE NO ICHI NI CHI.
indeterminate
TARE TARE NARU MAMA NI.
etc..
1